Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode Zwemvereniging Ten Boer

Juni 2021

Bij de Zwemvereniging Ten Boer (ZvTB) staat sportiviteit en gezelligheid voorop. Om dit te kunnen waarborgen, hebben we deze gedragscode opgesteld. De gedragscode geldt voor iedereen die op wat voor manier betrokken is bij de vereniging: leden, trainers, ouders, bestuursleden en alle andere betrokkenen.

Waarom een gedragscode?
We vinden het belangrijk dat je bij ZvTB veilig kunt sporten en dat iedereen weet dat ZvTB veiligheid serieus neemt. Hiervoor hebben we een aantal regels opgesteld. Deze regels zijn voor jou hopelijk vanzelfsprekend. Toch vinden we het belangrijk dat ze er zijn. Wanneer er onduidelijkheid of onenigheid ontstaat, geven deze regels ons houvast. Met deze regels willen we ook laten zien dat we preventie van grensoverschrijdend gedrag zeer serieus nemen en grensoverschrijdend gedrag willen minimaliseren.

Omgangsvormen
We gaan met iedereen binnen de verenging respectvol om. Dat betekent dat we oog voor elkaar hebben, naar elkaar luisteren en een beroep op elkaar kunnen doen. We mogen elkaar aanspreken op elkaars gedrag en dragen samen de verantwoordelijkheid voor een vereniging waarvan het fijn is lid te zijn.

Afspraken
1. Je komt op tijd naar de training.
2. Je meld je aan of af via de Teamy app. Hierdoor weten de trainers op hoeveel zwemmers ze kunnen rekenen.
3. Tijdens de training volg je de aanwijzingen van de trainer op en toon je interesse en inzet.
4. Je bent te gast in het zwembad en zo gedraag je je ook: we zetten de spullen samen klaar, ruimen samen op en laten het zwembad en de kleedkamers netjes achter. Ook houd je je aan de regels die gelden in het zwembad en volg je aanwijzingen van het zwembadpersoneel op.
5. Maak je materialen opzettelijk stuk, dan vergoed je deze.
6. Je houdt je aan gemaakte afspraken.
7. Als een trainer of bestuurslid je aanspreekt op ernstig storend of grensoverschrijdend gedrag, dan verwachten we dat je verbetering laat zien. Wanneer er geen verbetering optreedt, kan de trainer besluiten je voor bepaalde tijd uit te sluiten van de training.
8. Trainers melden het bestuur wanneer er sprake is van ernstig storend of
grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag
Wanneer er iets binnen de vereniging gebeurt waar je je niet goed bij voelt of waar je je zorgen over maakt, kun je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om pestgedrag, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Je kunt je situatie bespreken met de vertrouwenscontactpersoon en samen zoeken naar een oplossing. De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht, zal jouw melding serieus nemen en het vertrouwelijk behandelen. Onze vertrouwenscontactpersoon is: Hennie Wiersema.

Sancties
Wanneer een betrokkene van ZvTB herhaaldelijk op bepaald ongewenst gedrag is aangesproken en er treedt geen verbetering op, dan kan het bestuur een sanctie opleggen. Een mogelijke sanctie is het uitsluiten van de betrokkene van de training voor bepaalde tijd. Het opleggen van een sanctie gebeurt in overleg en staat in verhouding tot het vertoonde gedrag. Wanneer het gaat om een minderjarig jeugdlid, worden ouders betrokken bij het opleggen van de sanctie. Een sanctie die is opgelegd door het bestuur is bindend voor het betrokken lid.

Vind ZVTB online

Wij zijn een gezellige vereniging met sportieve leden en trainers. Vind ons ook online om alvast sfeer te proeven.